KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak muhafazası, işlenmesi ve mevzuata uygun olarak aktarımı aşamalarında Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Ak Yatırım”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla hareket ederek gerekli önlemleri alıyoruz. Bu konularda sizleri bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI

Veri Sorumlusu sıfatını haiz Ak Yatırım olarak müşterilerimize / potansiyel müşterilerimize / üçüncü kişilere ait kişisel verileri, kendilerinden ve/veya yetkililerinden (Örn. vekil, temsilci, veli) her türlü yazılı, sözlü ve görsel formatta elektronik ve fiziki yöntemlerle otomatik veya otomatik olmayan yollarla kanallarımız (Genel Müdürlük, Akbank ve Ak Yatırım Şubeleri, Web Sitesi, İnternet Şubesi, Mobil Şube, Demo Hesaplar, Sosyal Medya gibi kanallar İnternet Şube, SMS, Müşteri İletişim Merkezi) ve destek hizmeti aldığımız veya iş ortaklığımız bulunan kurum ve kuruluşlar aracılığı ile toplamaktayız. Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verilerinizi, aşağıda yer verilen amaçlar ve amaçlarla bağlantılı hukuka uygunluk sebepleri ile, ölçülü ve sınırlı olarak KVKK md. 4’teki ilkelere uygun olarak işlemekte, saklamakta ve güvenliğini sağlamaktayız.

İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ

Ak Yatırım olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”) ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütmekte olduğumuz yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin yükümlülüklerimizi ve sorumluluklarımızı, elektronik kanallar da dâhil olmak üzere tüm kanallar üzerinden yerine getirebilmek amacıyla müşterilerimiz ve müşterilerinin yetkililerinden zorunlu olarak alınması gereken bilgilerin yanında, vermeyi hedeflediğimiz en iyi hizmeti ve ürünü sağlamak amacıyla gerekli olan kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri, aşağıda sayılı hukuki sebeplere dayalı olarak işlemekteyiz.

Böylelikle Şirketimizce:

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek ve/veya meşru menfaatimiz için verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde:

 

 • Kimliğinizin ve adres bilgilerinizin tespit ve teyit edilmesi,
 • Müşteri bilgilerinin doğrulanması ve güncel olmasının sağlanması,
 • Risk analizi yapılması,
 • Risk yönetimi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yapılması zorunlu görülen analiz, raporlama çalışmalarının yürütülmesi ve incelemelerin yapılması,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Borsa İstanbul A.Ş. (BİST), İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ticaret Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi ve benzeri bilgi verme yükümlülüğümüz olan kurumlarınca istenilen bilgilerin saklaması, raporlaması ve bu kurumların bilgi ve belge taleplerinin karşılanması,
 • Tüm faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla,

Şirketimiz ile aranızda bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması halinde:

 • Şirketimiz faaliyet alanı içerisinde yürüttüğümüz yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin yükümlülüklerimizin ve sorumluluklarımızın ifa edilmesi ve sözleşme süreçlerimizin yürütülmesi,
 • Şirketimizin ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve bu amaçlarla tarafınızla iletişime geçilmesi,
 • Ürün/hizmet satışı, bilgilendirmelerin yapılması ve pazarlama faaliyetlerinde bulunulması,
 • Müşteri memnuniyeti çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve hizmetlerine ilişkin tekliflerin paylaşılması,
 • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmet satın alım süreçlerinin ve bunlara ilişkin destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmet kalitesinin artırılması,
 • Yatırım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla
Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde:
 • SPKn ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde yürüttüğümüz yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler kapsamında edinilen bir takım bilgilerin, ana ortaklık ve iş ortakları ile paylaşılmasının gerekli olması,
 • Müşteri ve sektör ihtiyaçlarına yönelik geliştirmeler yapılabilmesi,
 • Yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler kapsamında yapılması gerekli görülen diğer analiz ve raporlama çalışmalarının yürütülmesi ve incelemelerin yapılması,
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,
İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi amacıyla

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde:

 • Hukuk işlerinin takibi,
 • Talep ve şikâyetlerin takibi amacıyla

Açık rızanın varlığı halinde:

 • Şirketimizce sunulan yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin kişiye özel olarak sunulması, pazarlama analizlerinin ve modellemelerinin yapılarak bu kapsamda tarafınızla iletişime geçilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin kişiye özel tekliflerin paylaşılması,
 • Ürün ve hizmetlerin çapraz satışına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Müşteri kazandırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
 • Şirketimiz faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen analiz ve modelleme çalışmalarının yürütülmesi ve incelemelerin yapılması,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde ve KVKK md. 4’te düzenlenen ilkelere uygun şekilde işlenmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz; yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri yürütmek üzere başta SPKn ve tabi olduğumuz mevzuat hükümlerine ilişkin yükümlülüklerimiz gereği yukarıda ilettiğimiz işleme amaçlarının yerine getirilmesiyle bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde, yetkili kurum ve kuruluşlara (Örn. SPK, BDDK, TCMB, Ticaret Bakanlığı, MASAK, BİST, Takasbank, MKK, TOBB, TBB), yurt içi ve/veya yurt dışındaki hissedar(lar)ımıza, iş ortaklarımıza (Örn. program ortağı kuruluşlar, bankalar, finansal kuruluşlara), başta emir iletimine aracılık hizmeti alınan Akbank olmak üzere dış hizmet alınan yurtiçi ve/veya yurtdışındaki üçüncü kişilere, bağımsız denetim şirketlerine ve bunlarla sınırlı olmamak üzere veri aktarımı zorunlu olan gerçek ve tüzel kişilere hukuka uygunluk sebepleri kapsamında aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK hükümleri uyarınca, Şirketimize başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda iletilen talepler AK Yatırım tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Başvurunun sonuçlandırılabilmesi için Şirketimiz tarafından yapılabilecek belirli kimlik doğrulama taleplerinin müşteri tarafından yerine getirmesi gerekebilir.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

KVKK kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Talep Formu’nu doldurarak:

 

 • Formu bu başvuru esnasında imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte AK Yatırım Genel Müdürlüğüne, AK Yatırım şubelerine veya Akbank Şubelerine bizzat başvuru yapabilir veya
 • Formu kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte noter kanalı ile Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sabancı Center 4. Levent, 34330 İSTANBUL adresine gönderebilir veya
 • Formu, akyatirim@hs03.kep.tr adresine, veri sahibine ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) vasıtasıyla kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte iletebilirsiniz.
 • Bu kapsamda, konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurularınızın tarafımızca yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilebileceğini hatırlatmak isteriz.

 

ÇEREZ POLİTİKASI

Online kanallarımızdan en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.